Single Window

Single Window koostöövõrgustik ühendab erinevad osapooled paberivaba logistika elluviimiseks ja tarneahelate digitaliseerimiseks. Partnerid deklareerivad oma huvi ja valmisolekut teha vastastikku kasulikku koostööd.

Initsiatiiv

Koostöövõrgustiku aluseks on 30. jaanuaril 2017 alla kirjutatud heade kavatsuste protokoll koostööks tarneahelate digitaliseerimisel ja andmete vahetamisel vajalike ühiste põhimõtete väljatöötamisel (nn Single Window printsiip).

Partnerid deklareerivad oma huvi ja valmisolekut teha vastastikku kasulikku koostööd.

1. Koostöös on ühendatud erasektor, valdkondlikud erialaliidud, kõrgharidusasutused ja avalik sektor.

2. Koostöö eesmärgiks on Eesti ettevõtete, logistika- ja transpordisektori ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi digitaalse, harmoniseeritud andmevahetuse ja Single Window printsiipide rakendamise.

3. Koostöö võimaldab luua ettevõtetele tingimused tarneahela juhtimises ressursside efektiivsemaks kasutamiseks, protsesside optimeerimiseks ning tegevuste koondamiseks ühtsesse loogiliselt ülesehitatud ja integreeritud infosüsteemide võrgustikku.

4. Digitaliseerimine ja Single Window printsiipide laiem ja ettevõtete-ülene kokku leppimine ning rakendamine toob kaasa kvaliteetsemad andmed, vähendab korduvast infosisestusest tingitud vigade tegemise ohtu, suurendab kõikide osapoolte jaoks ülevaatlikkust tarneahelas toimuvast, võimaldab oluliselt suuremat tarnekindlust ja kaupadeliikumise kiirust ning mis peamine, võimaldab ajas ja rahas mõõdetavat kokkuhoidu.

5. Eesmärgi saavutamiseks kaardistatakse ühiselt ettevõtete ja avaliku sektori infosüsteemide võimekus, kitsaskohad, edulood ja omavahelised liidestamisvõimalused.

6. Koostöö tulemusena saavad osapooled taustainfo, et välja töötada ja rakendada enda tööks vajalikud liidestused ja lahendused ning erinevaid infosüsteeme ühendavad.

7. Koostööpartnerid osalevad endale huvipakkuvate tegevuste planeerimises ja arendusprojektides vastavalt oma huvidele ja võimalustele ning kokkulepitud eesmärkide, mahtude ja ajaliste piiride ulatuses. Arendusprojekte teostatakse eraldiseisvate projektikoostöölepingute alusel, kus on määratletud ühishuvi, rollijaotus ning finantseerimisõigused ja –kohustused. Selliste projektide sisuline informatsioon on  käesoleva protokolli alusel moodustatud võrgustikule kättesaadav piiratud ulatuses.

8. Koostöös osalevate partnerite poolt algatavate ühisprojektide peamisteks valdkondadeks on:

– Ettevõtete ja avaliku sektori infosüsteemide digitaalsete andmevahenduslahenduste olukorra ja liidestamise võimekuse kaardistamine ning analüüsimine;

– Ettevõtete ja avaliku sektori vahelise Single Window infovahetuse printsiipide rakendamise võimaluste hindamine;

– Sisendi andmine liidestuste loomiseks erinevate ettevõtete ja riigiasutuste süsteemide tervikusse sidustamiseks;

– Standardite ja metoodika väljatöötamine ühtse Single Window inforuumi loomiseks;

– Võimaluste loomine transpordialase infovahetuse tagamiseks ettevõtete vahel, sh ühelt transpordiliigilt teisele;

– Sisendi andmine riiklike õigusaktide muutmiseks, mis aitavad luua ettevõtete suhtluse riigiasutustega paberivabaks;

– Ühisüritused, koolitused ja infovahetus, et jagada kogemusi ja vältida tegevuste dubleerimisi.

9. Käesolevale protokollile alla kirjutamisega ei kaasne kohustust esitada ega õigust nõuda teistelt koostööpartneritelt äriliselt tundlikku informatsiooni ega rahalisi kohustusi.

10. Käesoleva protokolli alusel koordineeritavate tegevuste juhtpartnerikson Eesti Ostu- ja Tarneahela Juhtimise Ühing PROLOG, kelle roll on koostöö ja ühistegevuse koordineerimine.

11. Võrgustikku puudutav informatsioon asub veebiaadressil prolog.ee/singlewindow

Sündmused

Sügisseminar 2017

  • Uusimate rakendusuuringu tulemuste tutvustus
  • Koostööprotokolli täiendav allkirjastamine
  • Sõnumi vormistamine Digital Transport Days jaoks

Vaata lähemalt >>

Kevadseminar 2017

  • Koostöövõrgustikust ja koostöökokkuleppest
  • Käimasolevad arendused ja vaade tulevikku
  • EL eesistumine: digitaalne Eesti

Vaata lähemalt >>

Aastaseminar 2016

  • SingleWindow alused
  • Käimasolevad projektid
  • Vaade tulevikku

Vaata lähemalt >>

Hommikuseminarid 2015

20
liiget
50
rahvusvahelist partnerit
15
rahvusvahelist projekti
10
kokkuhoitud tundi tarneahelas

Partnerid

Kontaktandmed

Tõnis Hintsov

Koostöövõrgustiku koordineerimine
tonis.hintsov@prolog.ee
+372 510 0582
LinkedIn

Ulrika Hurt

Koostöövõrgustiku juhtgrupi liige
ulrika.hurt@gmail.com
+372 52 14 251
LinkedIn

Heiti Mering

Koostöövõrgustiku juhtgrupi liige
heiti.mering@tieto.com
+372 52 311 74
LinkedIn

Single Window

Veeb: www.singlewindow.ee
Facebook: singlewindowestonia
LinkedIn: Single Window Initiative/Network Estonia
Asukoht: Tallinn, Eesti

Soovite koostöövõrgustiku tegemiste kohta rohkem teada?